About.

Category:
Information. Challenges.

The Main Objective.

Regardless of the scale and type of the project, I always put the maximum of my skills into it - from conceptual processes to implementation.

I work creatively for a wide range of clients - from new companies and startups to businesses already operating stably on the market. Regardless of the scale and type of the project, I always put the maximum of my skills into it - from conceptual processes to implementation. I help clients build an attractive image in social media and guide them through all aspects of brand development on the Internet and in print media. In the design process, I like challenges and opening up to new industries that are not yet in my portfolio. Some of my archival works have been published by Taschen and Friends of ED. My productions were also awarded at the Flash Forward digital animation festival in San Francisco and New York.

Pracuję kreatywnie dla szerokiego spektrum klientów - od nowych firm i startup'ów do biznesów działających już stabilnie na rynku. Niezależnie od skali i rodzaju projektu, zawsze wkładam w niego maksimum moich zdolności - począwszy od procesów koncepcyjnych, a na stronie wykonawczej kończąc. Pomagam klientom budować atrakcyjny wizerunek w mediach społecznościowych i prowadzę przez wszystkie aspekty rozwoju marki w internecie oraz mediach drukowanych. W procesie projektowym lubię wyzwania i otwieranie się na nowe branże, których nie mam jeszcze w portfolio. Niektóre z moich archiwalnych prac opublikowano w wydawnictwie Taschen i Friends of ED. Moje produkcje nagrodzono również na festiwalu animacji cyfrowej Flash Forward w San Francisco i Nowym Jorku.

Tomek Jankowski Design Portfolio - About Photo

Category:
Creative activities.

Full-service cooperation.

Below is the full scope of my creative activities. Many brands and companies connect individual points and together we create full-service cooperation:
- logo design or a full brand book,
- commercial graphics, labels,
- business cards, stationery,
- company folders and catalogues,
- full branding, including photo sessions,
- product photography,
- graphics for social media,
- posters, billboards,
- websites,
- graphics for NFT collections,
- naming and copywriting.


Let's talk about what I can do for you:
info@tomekjankowski.net

Poniżej pełny zakres moich działań kreatywnych. Wiele marek i firm łączy ze sobą poszczególne punkty i tworzymy wspólnie współpracę full-service:
- projekt logotypu lub pełnej księgi znaku,
- grafiki użytkowe, etykiety,
- wizytówki, akcydensy,
- foldery i katalogi firmowe,
- pełny branding, łącznie z sesjami zdjęciowymi,
- fotografia produktowa,
- grafiki na media społecznościowe,
- plakaty, billboardy,
- strony internetowe,
- grafiki dla kolekcji NFT,
- naming i copywriting.


Porozmawiajmy o tym co mogę dla Ciebie zrobić:
info@tomekjankowski.net

Tomek Jankowski Design Portfolio - About - LAB35 Clothing

Category:
Web3. NFT Collections.

Dive Into Metaverse.

Are you thinking about having your own unique NFT collection? Do you want to create exclusive tokens for your brand's customers? I provide solutions in the field of:
- manual creation of unique graphics, without AI support,
- organizing graphics into any number of NFT traits,
- generating a full NFT collection in the amount of items specified by you,
- loading graphics and metadata into the IPFS area,
- launching an NFT smart contract on the Ethereum or Polygon chain,
- migration of your collection to the OpenSea platform,
- creating and preparing a Discord server for your collection,
- setting-up a website for Minting.


Ask about a Demo Collection.

Czy myślisz o posiadaniu własnej, unikalnej kolekcji NFT? Chcesz stworzyć ekskluzywne tokeny dla klientów Twojej marki? Dostarczam rozwiązania w zakresie:
- manualnej kreacji unikalnych grafik, bez wspomagania AI,
- organizacji grafik w dowolną liczbę NFT traits,
- generowania pełnej kolekcji NFT w ilości elementów określonej przez Ciebie,
- ładowania grafik i metadanych do obszaru IPFS,
- uruchamiania NFT smart kontraktu w łańcuchu Ethereum lub Polygon,
- migracji kolekcji na platformę OpenSea,
- stworzenia i przygotowania serwera Discord dla Twojej kolekcji,
- postawienia strony do Mintingu.


Zapytaj o Kolekcję Demonstracyjną.

Tomek Jankowski Design Portfolio - About - Web3 NFT Collections

/ Page Top