Identity.

Category:
Visual Identity. Logo.

Personal Hanko.

The creation process of personal Hanko stamp is a journey of craftsmanship and personalization. The intertwining motifs of the snake and the tree are carefully etched to reflect my individuality and values. The snake, often symbolizing wisdom, transformation, and protection, intertwines with the tree, representing growth, strength, and longevity. As each stroke of the carving tool brings the design to life, it embodies a narrative unique to me, encapsulating my life's journey, aspirations, and heritage. This Hanko stamp becomes not just a signature, but a tangible manifestation of my identity, ready to leave its mark on documents and artworks.

Proces tworzenia osobistego stempla Hanko to podróż pełna kunsztu i personalizacji. Przeplatające się motywy węża i drzewa są starannie wytrawione, aby odzwierciedlić moją indywidualność i wartości. Wąż, często symbolizujący mądrość, transformację i ochronę, przeplata się z drzewem, reprezentując wzrost, siłę i długowieczność. Każde pociągnięcie dłuta ożywia projekt, ucieleśnia on unikalną dla mnie narrację, obejmującą podróż mojego życia, aspiracje i dziedzictwo. Ten stempel Hanko staje się nie tylko podpisem, ale namacalnym przejawem mojej tożsamości, gotowym do pozostawienia śladu na dokumentach i dziełach sztuki.

Tomek Jankowski Design Identity - Personal Hanko Stamp
Tomek Jankowski Design Identity - Personal Hanko Image

/ Page Top